ในระหว่างที่ตามหา link ของสนพ.ต่างๆ มาเก็บไว้ใน blog ด้วยก็บังเอิญไปพบกับข่าวนี้เข้าจึงเอามาประชาสัมพันธ์ต่อครับ จึงนำมาบอกกล่าวย้ำกันอีกทีสำหรับคนที่ยังไม่ทราบ ใครสนใจลงสมัครกันได้เลยเน้อ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 จ้า
 
 
ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านส่งผลงานเข้าประกวดโครงการประกวดงานเขียนนายอินทร์อะวอร์ด ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๕๕

โอกาสในการเป็นนักเขียนอยู่ใกล้แค่เอื้อม เพียงคุณมีไอเดีย ลงมือเขียน และส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในโครงการประกวดรางวัลนายอินทร์อะวอร์ด

ชิงโล่รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท

แบ่งประเภทการประกวด เป็น ๖ ประเภท ดังนี้
๑. สารคดี
๒. วรรณกรรมเยาวชน
๓. หนังสือภาพสำหรับเด็ก
๔. นวนิยาย
๕. เรื่องสั้น
๖. กวีนิพนธ์

หลักการและความเป็นมา

ด้วยปณิธานอันมุ่งมั่น ที่จะส่งเสริมการเรียนรู้ การศึกษา และการสร้างสังคมแห่งการอ่าน ควบคู่กับการส่งเสริม-สนับสนุนนักเขียนผู้สร้างสรรค์ผลงานเขียนที่มีคุณภาพแก่สังคมไทย 

ร้านนายอินทร์จึงริเริ่มจัดโครงการประกวดงานเขียน รางวัลนายอินทร์อะวอร์ด ตั้งแต่ปีพ .ศ.๒๕๔๓ เพื่อเปิดโอกาสให้บรรดานักเขียนได้สร้างสรรค์ผลงานเขียนที่มีคุณภาพ โดยผ่านการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินจากคณะบรรณาธิการและนักเขียนผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งปัจจุบันมีการจัดประกวดผลงานเขียนรวม ๖ ประเภท ได้แก่ 
๑. ประเภทสารคดี 
๒. ประเภทนิทานภาพสำหรับเด็ก 
๓. ประเภทวรรณกรรมเยาวชน 
๔. ประเภทเรื่องสั้น 
๕. ประเภทกวีนิพนธ์ 
๖. ประเภทนวนิยาย 
ขณะเดียวกันก็ไม่ละเลยที่จะส่งเสริม-สนับสนุนนักเขียนรางวัลนายอินทร์อะวอร์ดทั้งในอดีตและปัจจุบัน ให้สร้างสรรค์ผลงานเขียนอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับคำขวัญของโครงการประกวดที่ว่า...มากกว่า “รางวัล” คือ “โอกาส”


รางวัลยอดเยี่ยม จะได้รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล ๕๐,๐๐๐ บาท และ Gift Voucher จากร้านนายอินทร์มูลค่า ๕,๐๐๐ บาทยกเว้น ประเภทเรื่องสั้นและกวีนิพนธ์ 
รางวัลยอดเยี่ยม รางวัลละ ๓๐,๐๐๐ บาท และ Gift Voucher จากร้านนายอินทร์ มูลค่า ๕,๐๐๐ บาท
รางวัลรองชนะเลิศ ๒ รางวัล รางวัลละ ๑๐,๐๐๐ บาท และ Gift Voucher จากร้านนายอินทร์ มูลค่า ๓,๐๐๐ บาท

• ผลงานทั้งหมดจะได้รับค่าลิขสิทธิ์ในการรวมเล่มจัดพิมพ์ในนามสำนักพิมพ์ในเครืออมรินทร์
• ผลงานที่ได้รับรางวัลทุกประเภท บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ถือสิทธิ์ในการจัดพิมพ์และเผยแพร่ ทั้งนี้โดยอยู่ในเงื่อนไขสัญญาเช่าลิขสิทธิ์เป็นระยะเวลา ๕ ปี
• ผลงานเข้ารอบสุดท้าย มีสิทธิ์ได้รับพิจารณาจัดพิมพ์รวมเล่มโดยสำนักพิมพ์ในเครืออมรินทร์ พร้อมค่าเช่าลิขสิทธิ์ ๑๐ เปอร์เซ็นต์ในการจัดพิมพ์ 


กติกาการจัดส่งผลงานในแต่ละประเภท


ประเภทสารคดี
๑. เป็นเรื่องที่ส่งเสริมการเรียนรู้และอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลและข้อเท็จจริง ไม่จำกัดแนวเรื่องและ
รูปแบบการนำเสนอ อาทิ สารคดีท่องเที่ยว สารคดีชีวิต สารคดีเชิงศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ
๒. เนื้อหามีความยาวไม่ต่ำกว่า ๘๐ หน้ากระดาษ A4
๓. อาจมีภาพประกอบเรื่องหรือไม่มีก็ได้

ประเภทวรรณกรรมเยาวชน
๑. เป็นงานเขียนเชิงสร้างสรรค์โดยไม่จำกัดแนวเรื่อง 
๒. ไม่จำกัดความยาวของเรื่อง 
๓. อาจมีภาพประกอบเรื่องหรือไม่มีก็ได้ 

ประเภทหนังสือภาพสำหรับเด็ก
๑. เป็นหนังสือภาพที่ส่งเสริมจินตนาการสำหรับเด็กวัยอนุบาล-ประถมต้น (๑ - ๕ ขวบ หรือ ๖ - ๙ ขวบ) โดยไม่จำกัดแนวเรื่องและเทคนิคการนำเสนอภาพ 
๒. เนื้อหามีความยาว ๒๔ - ๓๒ หน้า 
๓. ผู้ส่งผลงานต้องส่งแนวคิดรวบยอด (Concept) ของเรื่องมาด้วย 
๔. ผู้เขียนเรื่องและผู้วาดภาพอาจเป็นคนละคน หรือส่งผลงานเป็นกลุ่มหรือคณะได้ 

ประเภทนวนิยาย
๑. ไม่จำกัดแนวเรื่องและรูปแบบการนำเสนอ 
๒. ความยาวของเนื้อหาไม่ต่ำกว่า ๘๐ หน้ากระดาษ A4 

ประเภทเรื่องสั้น
๑. ไม่จำกัดแนวเรื่องและรูปแบบการนำเสนอ
๒. เนื้อหามีความยาวไม่เกิน ๓๐ หน้ากระดาษ A4

ประเภทกวีนิพนธ์
๑. ไม่จำกัดรูปแบบฉันทลักษณ์และแนวเรื่อง
๒. ส่งผลงานได้ตั้งแต่ ๑-๑๐ สำนวน (๑-๑๐ ชิ้น)

กติการวมสำหรับการประกวดทุกประเภท
 • ไม่จำกัดเพศและอายุของผู้เขียน
 • ผู้เขียนยังมีชีวิตอยู่ขณะส่งผลงานเข้าประกวด
 • เป็นเรื่องที่เขียนขึ้นใหม่โดยใช้ภาษาไทยเป็นหลัก ไม่ลอกเลียน แปล หรือดัดแปลงจากผลงานของผู้อื่น หากมีการละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้ส่งผลงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับการเผยแพร่ในสื่อทุกประเภท
 • ผู้เขียนสามารถส่งผลงานได้มากกว่า ๑ ประเภท
 • ต้นฉบับเป็นตัวพิมพ์คอมพิวเตอร์ แบบอักษร Cordia หรือ Angsana ขนาด ๑๖ พ้อยท์ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาต้นฉบับลายมือ
 • ผู้เขียนต้องจัดส่งสำเนาต้นฉบับรวมทั้งสิ้น ๓ ชุด 
 • ผู้เขียนต้องระบุชื่อ – นามสกุลหรือนามแฝง (ถ้ามี) พร้อมที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมลเอดเดรส (ถ้ามี) ที่สามารถติดต่อได้บนเอกสารแผ่นแรกเท่านั้น
 • หลังจากการประกาศผลรางวัล ผลงานที่ไม่ได้รับรางวัล โครงการประกวดฯจะไม่ส่งคืนต้นฉบับ 
  ยกเว้นจะติดต่อขอรับคืนต้นฉบับด้วยตนเองภายใน ๑ เดือน หลังการประกาศผลรางวัล
 • คณะทำงานขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่มอบรางวัลหนึ่งรางวัลใด หากผลงานที่ส่งประกวดไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการตัดสินที่คณะกรรมการกำหนด
 •  ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด  ส่งผลงานและ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 
  ฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์ บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
  โทร. ๐๒ – ๔๒๒ - ๙๙๙๙ ต่อ ๔๑๔๒ – ๔๑๔๙ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.naiin.com , www.amarinpocketbook.com

Comment

Comment:

Tweet